Sørvangen Næringspark - erklæring om personvern

 1. Innledning
  Sørvangen Næringspark er opptatt av de ansattes, kundenes og interessenters personvern, og sørger derfor for at all behandling av personopplysninger og -data skjer i henhold til GDPR forordningen og lov om personvern.

I denne erklæringen forklarer vi hvordan vi behandler og benytter informasjon om personer knyttet til næringsparken.

Erklæringen omfatter alle personopplysninger som finnes og lagres i fysisk og elektronisk form.

 

 1. Grunnlag og hjemmel.
  Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de alminnelige regler og gjeldende forordning og lov, samt relevant regelverk og styrende dokumentasjon som har innvirkning på personvernet.
 2. Formål og hensikt
  Vi bruker relevante personopplysninger for å kunne administrere næringsparkens drift, og for å ha korrekt identifikasjon og informasjon ved henvendelser, ansettelser, opplæring, drift, salg og nødvendige tjenester. Styring av persondata har som formål til enhver tid å sikre funksjonelle rutiner.
 3. Behandlingsansvarlig
  Daglig leder har overordnet ansvar for at behandlingen av personopplysninger er innenfor kravene i forordning og lov om personvern.

Administrasjonen og avdelingslederne har det operative ansvar for nødvendig behandling av personopplysninger innen respektive områder.

 

 1. Hva er personopplysninger

Personopplysninger er data eller vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Det kan være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP- adresse, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform, fødselsnummer og eksterne forbindelser, eller en kombinasjon som gjør det mulig å vite hvem som befinner seg bak dataene.

 

 1. Slik samler vi personopplysninger

Nødvendige opplysninger og data om ansatte samles og lagres i næringsparkens personalarkiv og avdelingsvis i den grad det er hensiktsmessig, og i samsvar med krav og samtykke.

Innsamling av opplysninger og data om kunder og interessenter er relatert til aktivitet, samarbeid og hensikt.

 

 1. Hvilke personopplysninger samler vi inn / hva må vi vite

Opplysningene som samles inn omfatter navn, kjønn, fødselsår og dato, telefonadresse, post- og bo- adresse.

I tillegg samles data om ansattes bakgrunn, fysisk og psykisk tilstand. I den grad det er nødvendig å samle inn flere data skal det angis, hvilke data, hvorfor andre data er nødvendig, og hvordan de lagres og brukes.

Sensitive opplysninger (i h t. loven) er opplysninger om vandel, rase eller etnisk bakgrunn, samt politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. Også opplysninger i forhold til aktiviteter, lovbrudd, siktelse, tiltale eller dom, samt helse, seksuell legning kan være nødvendige.

 

 

 

 1. Slik behandler og bruker vi personopplysninger

Det er fastsatt at personopplysninger kun bukes internt når nødvendig, og ikke i eksternt uten samtykke.
Opplysninger lagres fysisk i virksomhetens personalarkiv. De benyttes i administrativt arbeid som skal sikre den enkelte arbeidstager rettmessige og best mulige arbeidsforhold i.h.t. arbeidsmiljøloven. Opplysninger som brukes og lagres på data er sikret ved hjelp interne sikkerhetsrutiner og -programmer. 

 

 1. Slik beskytter vi dine personopplysninger

I.h.t pkt. 4 om ansvar vil ledelsen oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles i forordning og lov, herunder person-opplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Ved denne erklæringen er rutiner og tiltak for å oppfylle disse krav dokumentert. Sikkerhetsrevisjoner utføres en gang pr år og avvik meldes til daglig leder i virksomhetens avvikssystem.

 

 1. Sletting av personopplysninger Opplysninger om personer lagres bare den tid det er nødvendig for formålet og slettes umiddelbart etter at forholdet er avsluttet med mindre annet er lovpålagt. Personopplysninger slettes i egen makuleringsavdeling.
 2. Rettigheter

Rettigheter omfatter ditt samtykke, tilgang til data, rett til å bli glemt, overføring og oppdatering av informasjon, korrigeringer, begrensning i bruk av dine data, sletting av data, samt rett til å bli varslet ved brudd på rutinene for behandling og sikring av persondata.

 1. Oppdatering og vedlikehold
  Personvern inngår som en del av styringssystemet i Sørvangens Næringspark og er underlagt de aktiviteter og rutiner som gjelder for overvåking og vedlikehold.

 

 

Sørvangen 14.07.18

 

_________________

Richard Fjerdingstad

 

lagt til handlevogn